• Hội đồng chủ tịch

 • Hội đồng nhân sự cấp cao
 • Ủy Ban Đối ngoại
 • Văn phòng Tập đoàn
 • Hội đồng Kiểm soát
 • Hội đồng nhân sự cấp cao
 • Ủy Ban Đối ngoại
 • Văn phòng Tập đoàn
 • Hội đồng Kiểm soát
 • Hội đồng điều hành

 • Văn phòng HĐĐH
 • Ủy ban Mía đường
  • Ban Nông nghiệp
  • Ban Kỹ thuật
  • Ban Thị trường
  • Ban Chất lượng
  • Ban Xây dựng hệ thống quản trị ngành
 • Ủy ban Năng lượng
  • Ban Thủy điện và các dạng năng lượng khác
  • Ban Nhiệt điện
  • Ban Công nghiệp hỗ trợ
  • Ban Điện gió - Điện mặt trời
 • Ủy ban Du lịch
  • Ban Kinh doanh - Tiếp thị
  • Ban Khu vui chơi
  • Ban Khách sạn
  • Ban Nghiên cứu & Phát triển
 • Ủy ban Bất động sản
  • Ban Xúc tiến đầu tư
  • Ban Thiết kế dự toán
  • Ban Quản lý chất lượng xây dựng
  • Ban Kinh doanh
 • Ủy ban Giáo dục
  • Ban Cao đẳng - Đại học
  • Ban Phổ thông
  • Ban Mầm non
 • Ủy ban Tài chính
  • Ban Đầu tư - Nguồn vốn
  • Ban Quản trị - Tài chính
 • Ủy ban Hỗ trợ
  • Ban Quản lý thương hiệu
  • Ban Mua hàng
  • Ban Hành chính quản trị
  • Trung tâm Bảo vệ
 • Ủy ban Pháp chế
  • Ban Pháp chế
 • Ủy ban Nhân sự
  • Ban Nhân sự
  • Ban Đào tạo
  • Ban Tuyển dụng & Quản lý lao động
  • Ban Phát triển nguồn nhân lực
 • Ủy ban Quản lý hệ thống
  • Ban Kỹ thuật hạ tầng
  • Ban Phát triển ứng dụng
 • Văn phòng HĐĐH
 • Ủy ban Mía đường
  • Ban Nông nghiệp
  • Ban Kỹ thuật
  • Ban Thị trường
  • Ban Chất lượng
  • Ban Xây dựng hệ thống quản trị ngành
 • Ủy ban Năng lượng
  • Ban Thủy điện và các dạng năng lượng khác
  • Ban Nhiệt điện
  • Ban Công nghiệp hỗ trợ
  • Ban Điện gió - Điện mặt trời
 • Ủy ban Du lịch
  • Ban Kinh doanh - Tiếp thị
  • Ban Khu vui chơi
  • Ban Khách sạn
  • Ban Nghiên cứu & Phát triển
 • Ủy ban Bất động sản
  • Ban Xúc tiến đầu tư
  • Ban Thiết kế dự toán
  • Ban Quản lý chất lượng xây dựng
  • Ban Kinh doanh
 • Ủy ban Giáo dục
  • Ban Cao đẳng - Đại học
  • Ban Phổ thông
  • Ban Mầm non
 • Ủy ban Tài chính
  • Ban Đầu tư - Nguồn vốn
  • Ban Quản trị - Tài chính
 • Ủy ban Hỗ trợ
  • Ban Quản lý thương hiệu
  • Ban Mua hàng
  • Ban Hành chính quản trị
  • Trung tâm Bảo vệ
 • Ủy ban Pháp chế
  • Ban Pháp chế
 • Ủy ban Nhân sự
  • Ban Nhân sự
  • Ban Đào tạo
  • Ban Tuyển dụng & Quản lý lao động
  • Ban Phát triển nguồn nhân lực
 • Ủy ban Quản lý hệ thống
  • Ban Kỹ thuật hạ tầng
  • Ban Phát triển ứng dụng
Đặng Văn Thành

Ông Đặng Văn Thành
Chủ tịch Tập đoàn

Huỳnh Bích Ngọc

Huỳnh Bích Ngọc
Phó Chủ tịch Tập đoàn

Đặng Hồng Anh

Ông Đặng Hồng Anh
Phó Chủ tịch Tập đoàn

Đặng Huỳnh Ức My

Đặng Huỳnh Ức My
Phó Chủ tịch Tập đoàn

Hồ Thị Phương Thảo

Hồ Thị Phương Thảo
Thành viên

Trương Hồng Quân

Ông Trương Hồng Quân
Thành viên

Nguyễn Thái Hà

Nguyễn Thái Hà
Tổng Thư ký

Thái Văn Chuyện

Ông Thái Văn Chuyện
Chủ tịch

Huỳnh Phú Kiệt

Ông Huỳnh Phú Kiệt
Phó Chủ Tịch

Huỳnh Bích Ngọc

Huỳnh Bích Ngọc
Thành viên

Đặng Huỳnh Ức My

Đặng Huỳnh Ức My
Thành viên

Phan Minh Thành

Ông Phan Minh Thành
Thành viên

Nguyễn Thùy Vân

Nguyễn Thùy Vân
Thành viên

Tôn Thị Nhật Giang

Tôn Thị Nhật Giang
Thành viên

Phạm Hồng Dương

Ông Phạm Hồng Dương
Thành viên

Tân Xuân Hiến

Ông Tân Xuân Hiến
Thành viên

Nguyễn Thái Hà

Nguyễn Thái Hà
Thành viên

Dương Thục Linh

Dương Thục Linh
Thư ký

Nguyễn Thùy Vân

Nguyễn Thùy Vân
Chủ tịch UBKS

Lâm Minh Châu

Ông Lâm Minh Châu
P.Chủ tịch UBKS

Hoàng Mạnh Tiến

Ông Hoàng Mạnh Tiến
P.Chủ tịch UBKS