• Hội đồng chủ tịch

 • Hội đồng nhân sự cấp cao
 • Ủy Ban Đối ngoại
 • Văn phòng Tập đoàn
 • Hội đồng Kiểm soát
 • Hội đồng nhân sự cấp cao
 • Ủy Ban Đối ngoại
 • Văn phòng Tập đoàn
 • Hội đồng Kiểm soát
 • Hội đồng điều hành

 • Văn phòng HĐĐH
 • TCT Ngành Đường
 • Ủy ban Năng lượng
  • Ban Thủy điện và các dạng năng lượng khác
  • Ban Nhiệt điện
  • Ban Công nghiệp hỗ trợ
  • Ban Điện gió - Điện mặt trời
 • TCT Ngành Du lịch
 • Ủy ban Bất động sản
  • Ban Xúc tiến đầu tư
  • Ban Thiết kế dự toán
  • Ban Quản lý chất lượng xây dựng
  • Ban Kinh doanh
 • TCT Ngành Giáo dục
 • Ủy ban Tài chính
  • Ban Đầu tư - Nguồn vốn
  • Ban Quản trị - Tài chính
 • Ủy ban Hỗ trợ
  • Ban Quản lý thương hiệu
  • Ban Mua hàng
  • Ban Hành chính quản trị
  • Trung tâm Bảo vệ
 • Ủy ban Pháp chế
  • Ban Pháp chế
  • Ban Chính sách
 • Ủy ban Nhân sự
  • Ban Đào tạo
  • Ban Tuyển dụng & Quản lý lao động
  • Ban Phát triển nguồn nhân lực
 • Ủy ban Quản lý hệ thống
  • Ban Kỹ thuật hạ tầng
  • Ban Phát triển ứng dụng
 • Văn phòng HĐĐH
 • TCT Ngành Đường
 • Ủy ban Năng lượng
  • Ban Thủy điện và các dạng năng lượng khác
  • Ban Nhiệt điện
  • Ban Công nghiệp hỗ trợ
  • Ban Điện gió - Điện mặt trời
 • TCT Ngành Du lịch
 • Ủy ban Bất động sản
  • Ban Xúc tiến đầu tư
  • Ban Thiết kế dự toán
  • Ban Quản lý chất lượng xây dựng
  • Ban Kinh doanh
 • TCT Ngành Giáo dục
 • Ủy ban Tài chính
  • Ban Đầu tư - Nguồn vốn
  • Ban Quản trị - Tài chính
 • Ủy ban Hỗ trợ
  • Ban Quản lý thương hiệu
  • Ban Mua hàng
  • Ban Hành chính quản trị
  • Trung tâm Bảo vệ
 • Ủy ban Pháp chế
  • Ban Pháp chế
  • Ban Chính sách
 • Ủy ban Nhân sự
  • Ban Đào tạo
  • Ban Tuyển dụng & Quản lý lao động
  • Ban Phát triển nguồn nhân lực
 • Ủy ban Quản lý hệ thống
  • Ban Kỹ thuật hạ tầng
  • Ban Phát triển ứng dụng