• ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

   • HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

   • Ban Chiến lược
   • Văn phòng Công ty
   • Ban Kiểm toán
    • Phòng Kiểm toán nội bộ
   • Ban Chiến lược
   • Văn phòng Công ty
   • Ban Kiểm toán
    • Phòng Kiểm toán nội bộ
   • TỔNG GIÁM ĐỐC

   • Khối Tài chính
    • Phòng Kế hoạch
    • Phòng Đầu tư - Nguồn vốn
    • Phòng Kế toán
   • Khối Vận hành
    • Phòng Quản trị nguồn nhân lực
    • Phòng Thương hiệu
    • Phòng Pháp chế
    • Phòng Hành chính quản trị
   • Khối Quản lý hệ thống
    • Phòng Giải pháp Hệ thống thông tin
    • Phòng Vận hành Hệ thống thông tin
   • Khối Kinh doanh
    • Phòng Dịch vụ Năng lượng
    • Phòng Kinh doanh Hàng hóa
   • Ngành Năng lượng
   • Ngành Bất động sản
   • Ngành Nông nghiệp
   • Ngành Du lịch
   • Khối Tài chính
    • Phòng Kế hoạch
    • Phòng Đầu tư - Nguồn vốn
    • Phòng Kế toán
   • Khối Vận hành
    • Phòng Quản trị nguồn nhân lực
    • Phòng Thương hiệu
    • Phòng Pháp chế
    • Phòng Hành chính quản trị
   • Khối Quản lý hệ thống
    • Phòng Giải pháp Hệ thống thông tin
    • Phòng Vận hành Hệ thống thông tin
   • Khối Kinh doanh
    • Phòng Dịch vụ Năng lượng
    • Phòng Kinh doanh Hàng hóa
   • Ngành Năng lượng
   • Ngành Bất động sản
   • Ngành Nông nghiệp
   • Ngành Du lịch