• ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 • Ban Kiểm soát
  • Phòng Kiểm toán nội bộ
 • Ban Kiểm soát
  • Phòng Kiểm toán nội bộ
 • HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 • Ban Chiến lược
 • Văn phòng Công ty
 • Ban Chiến lược
 • Văn phòng Công ty
 • BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 • Khối Tài chính
  • Phòng Kế hoạch
  • Phòng Đầu tư - Nguồn vốn
  • Phòng Kế toán
 • Khối Vận hành
  • Phòng Quản trị nguồn nhân lực
  • Phòng Thương hiệu
  • Phòng Pháp chế
  • Phòng Hành chính quản trị
 • Phòng Công nghệ thông tin
 • Phòng Kinh doanh
 • Ngành Năng lượng
 • Ngành Bất động sản
 • Ngành Nông nghiệp
 • Ngành Du lịch
 • Ngành Bất động sản Công nghiệp
 • Khối Tài chính
  • Phòng Kế hoạch
  • Phòng Đầu tư - Nguồn vốn
  • Phòng Kế toán
 • Khối Vận hành
  • Phòng Quản trị nguồn nhân lực
  • Phòng Thương hiệu
  • Phòng Pháp chế
  • Phòng Hành chính quản trị
 • Phòng Công nghệ thông tin
 • Phòng Kinh doanh
 • Ngành Năng lượng
 • Ngành Bất động sản
 • Ngành Nông nghiệp
 • Ngành Du lịch
 • Ngành Bất động sản Công nghiệp