• Hội đồng quản trị

 • Ban Chiến lược
 • Văn phòng Công ty
 • Ban Kiểm toán
  • Phòng Kiểm toán nội bộ
 • Ban Chiến lược
 • Văn phòng Công ty
 • Ban Kiểm toán
  • Phòng Kiểm toán nội bộ
 • Tổng Giám Đốc

 • Khối Tài chính
  • Phòng Kế hoạch đầu tư
  • Phòng Nguồn vốn
  • Phòng Kế toán
 • Khối Vận hành
  • Phòng Quản trị nguồn nhân lực
  • Phòng Thương hiệu
  • Phòng Pháp chế
  • Phòng Hành chính quản trị
 • Khối Quản lý hệ thống
  • Phòng Kỹ thuật hạ tầng
  • Phòng Phát triển ứng dụng
 • Khối Kinh doanh
  • Phòng Dịch vụ Năng lượng
  • Phòng Kinh doanh Hàng hóa
 • Ngành Năng lượng
 • Ngành Bất động sản
 • Ngành Nông nghiệp
 • Ngành Du lịch
 • Khối Tài chính
  • Phòng Kế hoạch đầu tư
  • Phòng Nguồn vốn
  • Phòng Kế toán
 • Khối Vận hành
  • Phòng Quản trị nguồn nhân lực
  • Phòng Thương hiệu
  • Phòng Pháp chế
  • Phòng Hành chính quản trị
 • Khối Quản lý hệ thống
  • Phòng Kỹ thuật hạ tầng
  • Phòng Phát triển ứng dụng
 • Khối Kinh doanh
  • Phòng Dịch vụ Năng lượng
  • Phòng Kinh doanh Hàng hóa
 • Ngành Năng lượng
 • Ngành Bất động sản
 • Ngành Nông nghiệp
 • Ngành Du lịch