• Hội đồng chủ tịch

 • Ban Chiến lược
 • Văn phòng Tập đoàn
 • Ban Kiểm toán
  • Ban Kiểm toán nội bộ
 • Ban Chiến lược
 • Văn phòng Tập đoàn
 • Ban Kiểm toán
  • Ban Kiểm toán nội bộ
 • Tổng Giám Đốc

 • Khối Tài chính
  • Ban Kế hoạch đầu tư
  • Ban Nguồn vốn
  • Ban Kế toán
 • Khối Vận hành
  • Ban Quản trị nguồn nhân lực
  • Ban Quản lý Thương hiệu
  • Ban Pháp chế
  • Ban Hành chính quản trị
 • Khối Quản lý hệ thống
  • Ban Kỹ thuật hạ tầng
  • Ban Phát triển ứng dụng
  • Ban Quản lý cơ sở dữ liệu
 • Khối Kinh doanh
  • Ban Kinh doanh Dịch vụ Năng lượng
  • Ban Kinh doanh Hàng hóa
 • Ngành Năng lượng
 • Ngành Bất động sản
 • Ngành Nông nghiệp
 • Ngành Du lịch
 • Khối Tài chính
  • Ban Kế hoạch đầu tư
  • Ban Nguồn vốn
  • Ban Kế toán
 • Khối Vận hành
  • Ban Quản trị nguồn nhân lực
  • Ban Quản lý Thương hiệu
  • Ban Pháp chế
  • Ban Hành chính quản trị
 • Khối Quản lý hệ thống
  • Ban Kỹ thuật hạ tầng
  • Ban Phát triển ứng dụng
  • Ban Quản lý cơ sở dữ liệu
 • Khối Kinh doanh
  • Ban Kinh doanh Dịch vụ Năng lượng
  • Ban Kinh doanh Hàng hóa
 • Ngành Năng lượng
 • Ngành Bất động sản
 • Ngành Nông nghiệp
 • Ngành Du lịch