• Hội đồng chủ tịch

 • Hội đồng Nhân sự cấp cao
 • Ban Đối ngoại
 • Văn phòng Tập đoàn
 • Ủy ban Kiểm toán
 • Hội đồng Nhân sự cấp cao
 • Ban Đối ngoại
 • Văn phòng Tập đoàn
 • Ủy ban Kiểm toán
 • Tổng Giám Đốc

 • Ngành Nông nghiệp
 • Ngành Năng lượng
 • Ngành Du lịch
 • Ngành Bất động sản
 • Ngành Giáo dục
 • Khối Tài chính
  • Ban Đầu tư dự án
  • Ban Ngân hàng đầu tư
  • Ban Nguồn vốn
 • Khối Hỗ trợ
  • Ban Quản lý thương hiệu
  • Ban Mua hàng
  • Ban Hành chính quản trị
  • Trung tâm Bảo vệ
 • Khối Pháp chế
  • Ban Pháp chế
  • Ban Chính sách
 • Khối Nhân sự
  • Ban Đào tạo
  • Ban Tuyển dụng & Quản lý nhân sự
  • Ban Phát triển nguồn nhân lực
 • Khối Quản lý hệ thống
  • Ban Kỹ thuật hạ tầng
  • Ban Phát triển ứng dụng
 • Ngành Nông nghiệp
 • Ngành Năng lượng
 • Ngành Du lịch
 • Ngành Bất động sản
 • Ngành Giáo dục
 • Khối Tài chính
  • Ban Đầu tư dự án
  • Ban Ngân hàng đầu tư
  • Ban Nguồn vốn
 • Khối Hỗ trợ
  • Ban Quản lý thương hiệu
  • Ban Mua hàng
  • Ban Hành chính quản trị
  • Trung tâm Bảo vệ
 • Khối Pháp chế
  • Ban Pháp chế
  • Ban Chính sách
 • Khối Nhân sự
  • Ban Đào tạo
  • Ban Tuyển dụng & Quản lý nhân sự
  • Ban Phát triển nguồn nhân lực
 • Khối Quản lý hệ thống
  • Ban Kỹ thuật hạ tầng
  • Ban Phát triển ứng dụng