Ngành Nông nghiệp tự tin "cán đích" xuất khẩu đạt 54 tỷ USD

02/10/2023
02/10/2023

9 tháng năm 2023, toàn ngành Nông nghiệp đạt tăng trưởng cao trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Trong 3 tháng tới, ngành Nông nghiệp tự tin sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu 54 tỷ USD như mục tiêu đã đề ra trong năm 2023.

Ngành Nông nghiệp tự tin "cán đích" xuất khẩu đạt 54 tỷ USD

Ngun: B Nông nghip và Phát trin nông thôn. Đ ha: Văn Chung

Xut khu rau qu, go đã mang v hơn 8 t USD

Ti cuc hp báo quý III/2023 do B Nông nghip và Phát trin nông thôn (NN&PTNT) t chc ngày 29/9, ông Nguyn Văn Vit - V trưởng V Kế hoch (B NN&PTNT), cho biết t đu năm đến nay, toàn ngành NN&PTNT đã n lc vượt qua khó khăn, thách thc; tiếp tc khơi thông các ngun lc cho phát trin sn xut, chế biến và tiêu th sn phm nông nghip.

9 tháng qua, toàn ngành Nông nghip đt tăng trưởng trên nhiu lĩnh vc như: trng trt tăng 2,6%, cao trong nhiu năm tr li đây, ngành chăn nuôi tăng 5,1%, lâm nghip tăng 3,2% và thy sn tăng 3,6%. Giá tr sn xut trong 9 tháng đt 1,1 triu t đng. Ngành đm bo an ninh lương thc, th trường xut khu (XK) có tín hiu tt.

C th, tháng 9, kim ngch XK nông lâm thy sn ước đt 4,8 t USD, tăng 22% so vi tháng 9/2022. Tính chung 9 tháng năm 2023, do giá tr XK ca mt s mt hàng XK chính gim sâu nên tng kim ngch XK nông, lâm, thy sn ước đt 38,48 t USD, trong đó, nhóm thu sn 6,64 t USD, gim 21,7%; lâm sn 10,44 t USD, gim 20,6%; đu vào sn xut 1,49 t USD, gim 20,2%. Riêng nhóm nông sn và chăn nuôi có tăng trưởng cao so vi cùng kỳ 2022. Nh sc đóng góp ca mt hàng rau qu, go, ht điu, cà phê, nhóm nông sn đt kim ngch ti 19,54 t USD, tăng 16,7%. XK sn phm chăn nuôi ước đt 369 triu USD, tăng ti 26,4%.

Đáng chú ý, nhóm nông sn, đóng góp ln nht là XK rau qu đt 4,2 t USD, tăng 71,8%; xut khu go 3,66 đt t USD, tăng 40,4% so vi cùng kỳ năm trước. Ông Hoàng Phúc Nguyên - Tng thư ký Hip hi rau qu Vit Nam, nhn đnh t nay đến hết năm 2023, XK rau qu tiếp tc tăng mnh. Các th trường ln như Trung Quc, Nht Bn, M s có nhu cu nhp khu rt ln lượng rau qu t Vit Nam đ tiêu th trong các l hi cui năm. Trong khi đó, cui năm cũng là mùa thu hoch ca nhiu loi rau qu vi sn lượng c nước khong 7,6 triu tn.

Đi vi mt hàng go, go Vit Nam đang được XK nhiu nht đến các th trường trong Hip đnh đi tác toàn din khu vc. Giá go XK trung bình ca Vit Nam t đu năm đến nay đt 553 USD/tn, tăng 14% so vi cùng kỳ năm trước, đc bit có thi đim giá go XK lên đến gn 650 USD/tn.

Th trưởng B NN&PTNT Phùng Đc Tiến cho hay, sau khi bo đm an ninh lương thc trong nước và chế biến, làm ging, thc ăn chăn nuôi thì năm 2023, Vit Nam có th XK được 7,5 - 8 triu tn go, cao hơn 400.000 - 900.000 tn so vi năm 2022 - mt năm được xem là k lc trong XK go ca Vit Nam.

 

Phn đu xut khu phi đt 5 t USD/tháng

Năm 2023, ngành NN&PTNT phn đu tc đ tăng trưởng GDP toàn ngành 3 - 3,5%; trong đó, tng kim ngch XK nông, lâm, thu sn khong 53 - 54 t USD. Theo ông Nguyn Văn Vit, vi kết qu XK nói trên, trong 3 tháng còn li ca năm, nếu mi tháng ngành Nông nghip XK đt 5 t USD thì c năm s đt mc tiêu XK khong 54 t USD, đúng mc Th tướng Chính ph giao.

Th trưởng Phùng Đc Tiến cũng khng đnh, mc tiêu tăng trưởng toàn ngành nông nghip t 3,4 – 3,5% hoàn toàn kh thi trong năm 2023, quan trng nht là tp trung cho XK các ngành hàng đ đt mc tiêu 54 t USD.

Thi gian ti, B NN&PTNT s tp trung các gii pháp trng tâm đ có th v đích c v t l tăng trưởng và giá tr XK. Th trưởng Phùng Đc Tiến yêu cu các đơn v phi hp tt trong kim soát cht lượng sn phm, n lc xúc tiến m rng thêm các mt hàng XK chính ngch khác; đng thi đm bo d báo th trường phc v tt cho nông dân, tránh dư tha không tiêu th được.

Không nhng vy, b tiếp tc x lý các vn đ th trường nhm to điu kin thun li cho XK nông sn, thy sn, đc bit là th trường Trung Quc, Hoa Kỳ, châu Âu, Liên minh kinh tế Á - Âu... Song song đó, tn dng các hip đnh thương mi t do (FTA), đc bit là Hip đnh Đi tác toàn din và tiến b xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), FTA Vit Nam - EU (EVFTA) đ đy mnh XK hàng nông, lâm, thy sn ch lc, h tr doanh nghip ký kết đơn hàng XK mi.

Vi chăn nuôi, ngành Nông nghip tăng cường kim tra tháo g khó khăn, thúc đy phát trin chăn nuôi, đm bo ngun cung thc phm; tăng cường ch đo nhân rng mô hình chăn nuôi an toàn sinh hc, an toàn dch bnh, VietGAP, chăn nuôi theo hướng hu cơ, kinh tế tun hoàn... trên các đi tượng vt nuôi.

Đi vi lĩnh vc trng trt, v đông là v rau rt đc bit ca Vit Nam vi giá tr kinh tế cao do tp trung hoàn toàn vào sn xut hàng hóa, ngoài đáp ng nhu cu ni tiêu còn phc v mc tiêu XK sang mt s th như Trung Quc, Hàn Quc, Nht Bn, Indonesia…Các cơ quan chuyên môn s tích cc phi hp vi đa phương đ tháo g khó khăn (nếu có) đ đy mnh xut khu rau v đông sang th trường Trung Quc.

 

9 tháng, tng xut nhp khu nông, lâm, thy sn đt 68,92 t USD

Theo s liu t B Nông nghip và Phát trin nông thôn, 9 tháng năm 2023, tng kim ngch xut, nhp khu nông lâm thy sn ước đt 68,92 t USD, gim 7,5% so vi cùng kỳ năm trước. Trong đó, xut khu 38,48 t USD, nhp khu 30,44 t USD, xut siêu 8,04 t USD, tăng 22,5% so vi cùng kỳ năm ngoái.

 

Theo Thời báo tài chính Việt Nam