Nhận sáp nhập Đường Ninh Hòa, Đường Biên Hòa đạt tăng trưởng lợi nhuận 183% so với năm 2014

16/02/2016
16/02/2016

Lợi nhuận sau thuế của riêng công ty mẹ năm 2015 đạt 103 tỷ đồng, tăng 183% so với năm 2014.

Đường Biên Hoà - BHS | TTC Group

Công ty cổ phần Đường Biên Hòa (BHS) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2015 đã hợp nhất.

Doanh thu thuần riêng quý 4 đạt 974 tỷ đồng, tăng mạnh 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lãi gộp cũng tăng đáng kể từ 8% cùng kỳ lên 14% quý 4/2015 nên công ty đạt lãi gộp hơn 133 tỷ đồng quý 4, tăng 115% so với quý 4 năm ngoái.

Lũy kế từ đầu năm, Đường Biên Hòa đạt 2.052 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 53% so với năm ngoái và biên lãi gộp cũng tăng mạnh từ 10% cùng kỳ lên 12%.

Lợi nhuận sau thuế của riêng công ty mẹ năm 2015 đạt 103 tỷ đồng, tăng 183% so với năm 2014.

Trong năm 2015, Đường Biên Hòa tăng vốn thực hiện hoán đổi cổ phần Mía đường Ninh Hòa sáp nhập vào Đường Biên Hòa tăng vốn điều lệ từ 630 tỷ đồng lên 1.233 tỷ đồng. Việc sáp nhập Mía đường Ninh Hòa vào Đường Biên Hòa là một trong những lý do giúp kết quả kinh doanh năm 2015 của Đường Biên Hòa tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2014.

Lợi nhuận sau sáp nhập

Café F