ẤN PHẨM TTC

Ấn phẩm TTC Tập 3 năm 2020

(30/09/2020)
Các hoạt động đã diễn ra trong Quý 3 năm 2020 tại Tập đoàn và các Đơn vị thành viên

Ấn phẩm TTC Tập 2 năm 2020

(30/06/2020)
Các hoạt động đã diễn ra trong Quý 2 năm 2020 tại Tập đoàn và các Đơn vị thành viên

Ấn phẩm TTC Tập 1 năm 2020

(31/03/2020)
Các hoạt động đã diễn ra trong Quý 1 năm 2020 tại Tập đoàn và các Đơn vị thành viên

Ấn phẩm TTC Số 6 tháng 11 và 12.2019

(02/01/2020)
Các hoạt động đã diễn ra trong tháng 11 và 12 năm 2019 tại Tập đoàn và các Đơn vị thành viên

Ấn phẩm TTC Số 5 tháng 9 và 10.2019

(01/11/2019)
Các hoạt động đã diễn ra trong tháng 09 và 10 năm 2019 tại Tập đoàn và các Đơn vị thành viên

Ấn phẩm TTC Số 4 tháng 7 và 8.2019

(29/08/2019)
Các hoạt động đã diễn ra trong tháng 07 và 08 năm 2019 tại Tập đoàn và các Đơn vị thành viên

Ấn phẩm TTC Số 3 tháng 5 và 6.2019

(01/07/2019)
Các hoạt động đã diễn ra trong tháng 05 và 06 năm 2019 tại Tập đoàn và các Đơn vị thành viên